Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

Chỉnh sửa lần cuối 21.08.2020

1. Tổng quan về chính sách bảo mật

Chính sách này giải thích cách chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn. Chính sách này có thể được sửa đổi hoặc cập nhật theo thời gian, vì vậy vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật.

Umall.vn, với các đối tác, các chi nhánh và công ty con (gọi chung là “Umall”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”), sở hữu, vận hành hoặc cung cấp quyền truy cập vào các trang web tương tác, ứng dụng di động và kết nối và các tính năng và dịch vụ tương tác trực tuyến khác, bao gồm, nhưng không giới hạn ở email, bản tin, Tiện ích và quà tặng quảng cáo (gọi chung là "Dịch vụ"). Chính sách quyền riêng tư này áp dụng cho tất cả thông tin do Umall thu thập, bất kể nó được thu thập hoặc lưu trữ như thế nào, và mô tả, trong số những thứ khác, các loại thông tin được thu thập về bạn khi bạn tương tác với Dịch vụ, cách sử dụng thông tin của bạn, khi thông tin của bạn có thể được tiết lộ, làm thế nào bạn có thể kiểm soát việc sử dụng và tiết lộ thông tin của mình và cách thông tin của bạn được bảo vệ.

Trừ khi có quy định khác trong Chính sách bảo mật này, Umall có quyền quyết định cách thức và lý do thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi được xử lý. Chính sách này giải thích cách chúng tôi sử dụng thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi để có thể tiếp tục cung cấp Dịch vụ. Chính sách này có thể được sửa đổi hoặc cập nhật theo thời gian để phản ánh các thay đổi trong thực tiễn của chúng tôi liên quan đến Xử lý thông tin của bạn hoặc thay đổi trong luật áp dụng. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc Chính sách này một cách cẩn thận và thường xuyên kiểm tra trang này để xem xét mọi thay đổi chúng tôi có thể thực hiện.

2. Danh mục thông tin nào chúng tôi có thể xử lý

Chúng tôi có thể xử lý: thông tin cá nhân của bạn (ví dụ: tên của bạn); dữ liệu nhân khẩu học (ví dụ: tuổi của bạn); chi tiết liên lạc của bạn (ví dụ: địa chỉ của bạn); hồ sơ về sự đồng ý của bạn; chi tiết mua hàng; thông tin về tương tác của bạn với nội dung hoặc quảng cáo của chúng tôi; và bất kỳ quan điểm hoặc ý kiến bạn cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể Xử lý thông tin về bạn từ việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi (ví dụ: loại thiết bị bạn đang sử dụng, nhà cung cấp dịch vụ internet, v.v.), bao gồm cả các tương tác của bạn với nội dung và quảng cáo trên Dịch vụ.

"Thông tin cá nhân" có nghĩa là thông tin về bất kỳ cá nhân nào, hoặc từ đó bất kỳ cá nhân nào có thể nhận dạng trực tiếp hoặc gián tiếp.

"Quá trình", "Xử lý" hoặc "Đã xử lý" có nghĩa là bất kỳ điều gì được thực hiện với bất kỳ Thông tin cá nhân nào, cho dù có hay không bằng phương tiện tự động, như thu thập, ghi âm, tổ chức, cấu trúc, lưu trữ, điều chỉnh hoặc thay đổi, truy xuất, tư vấn, sử dụng, tiết lộ bằng cách truyền tải, phổ biến hoặc làm cho có sẵn, liên kết hoặc kết hợp, hạn chế, tẩy xóa hoặc phá hủy.

Chúng tôi có thể xử lý các danh mục Thông tin cá nhân sau đây về bạn:

Chi tiết cá nhân: tên của bạn; tên người dùng hoặc đăng nhập chi tiết; mật khẩu; và các lĩnh vực hoặc chủ đề quan tâm.

Thông tin nhân khẩu học: tuổi / ngày sinh; và sở thích ngôn ngữ.

Chi tiết liên lạc: địa chỉ bưu chính; số điện thoại và / hoặc số điện thoại di động; địa chỉ email; và phương tiện truyền thông xã hội công cộng của bạn hoặc (các) hồ sơ.

Hồ sơ đồng ý: hồ sơ của bất kỳ sự đồng ý nào bạn có thể đã đưa ra, cùng với ngày và thời gian, phương tiện đồng ý và bất kỳ thông tin liên quan nào.

Chi tiết mua hàng và thanh toán: hồ sơ mua hàng và giá cả; chi tiết đăng ký; hồ sơ hóa đơn; hồ sơ thanh toán; địa chỉ thanh toán; phương thức thanh toán; tên chủ thẻ hoặc chủ tài khoản; Số tiền thanh toán; và ngày thanh toán;

Lượt xem và ý kiến: mọi quan điểm và ý kiến mà bạn hoặc người dùng khác chọn gửi cho chúng tôi hoặc đăng công khai về chúng tôi trên các nền tảng truyền thông xã hội hoặc trong Dịch vụ.

Chúng tôi cũng thu thập các loại thông tin khác từ bạn hoặc các nguồn khác mà chúng tôi gọi là "Thông tin khác" trong Chính sách này, có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở:

Thông tin về việc bạn sử dụng Dịch vụ, như dữ liệu sử dụng và thông tin thống kê, có thể được tổng hợp.

Lịch sử duyệt web bao gồm các trang web hoặc các dịch vụ khác mà bạn đã truy cập trước và sau khi tương tác với Dịch vụ.

Tìm kiếm và tương tác với các cơ hội thương mại điện tử, chẳng hạn như các ưu đãi có trong Dịch vụ

Thông tin không chính xác về vị trí thực tế gần đúng (ví dụ: ở cấp thành phố hoặc mã zip) của máy tính hoặc thiết bị của người dùng được lấy từ địa chỉ IP của máy tính hoặc thiết bị đó ("Dữ liệu GeoIP").

Địa chỉ Giao thức Internet ("IP"), là một chuỗi số duy nhất được gán tự động cho thiết bị của bạn bất cứ khi nào bạn truy cập Internet.

Thông tin được thu thập thông qua việc sử dụng cookies, Javascript, thẻ pixel và các công nghệ khác, bao gồm thông tin được thu thập bằng các phương pháp và công nghệ đó về (i) lượt truy cập của bạn và tương tác và tương tác với Dịch vụ, nội dung và quảng cáo trên các trang web của bên thứ ba, các ứng dụng, nền tảng và các kênh truyền thông khác ("Kênh") và (ii) sự tương tác của bạn với các email bao gồm nội dung và quảng cáo trong đó (gọi chung là "Dữ liệu trực tuyến").

Loại thiết bị, cài đặt và phần mềm được sử dụng.

Các tệp nhật ký, có thể bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, trang giới thiệu / thoát ISP, hệ điều hành, tem ngày / giờ và / hoặc dữ liệu nhấp chuột, bao gồm mọi nhấp chuột vào liên kết tùy chỉnh.

Web Beacons, là các tệp điện tử cho phép một trang web đếm số người dùng đã truy cập trang đó hoặc truy cập một số cookie nhất định.

Thẻ Pixel, còn được gọi là GIF rõ ràng, đèn hiệu, thẻ chú ý hoặc lỗi web, là phương pháp để truyền thông tin từ máy tính của người dùng đến trang web của bên thứ ba.

Các đối tượng được chia sẻ cục bộ và Lưu trữ cục bộ, chẳng hạn như HTML5.

Tập lệnh nhúng là mã lập trình được thiết kế để thu thập thông tin về tương tác của bạn với Dịch vụ bằng cách tạm thời tải xuống thiết bị của bạn từ máy chủ web của chúng tôi hoặc bên thứ ba mà chúng tôi làm việc. Các tập lệnh nhúng chỉ hoạt động trong khi bạn được kết nối với Dịch vụ và bị xóa hoặc hủy kích hoạt sau đó.

Phân tích di động để hiểu chức năng của các ứng dụng di động của chúng tôi trên điện thoại của bạn.

Trong một số trường hợp nhất định và tùy thuộc vào luật hiện hành, một số Thông tin khác này có thể cấu thành Thông tin cá nhân. Thông tin cá nhân cùng với Thông tin khác sau đây được gọi là "Thông tin người dùng".

3. Thông tin cá nhân nhạy cảm

Chúng tôi không tìm cách thu thập hoặc xử lý Thông tin cá nhân nhạy cảm của bạn. Trường hợp chúng tôi cần xử lý Thông tin cá nhân nhạy cảm của bạn cho mục đích hợp pháp, chúng tôi sẽ làm như vậy theo luật hiện hành. Dịch vụ này không dành cho trẻ em sử dụng.

Chúng tôi không thu thập hoặc xử lý Thông tin cá nhân về chủng tộc hoặc sắc tộc, ý kiến chính trị, tín ngưỡng hay tôn giáo, tư cách thành viên công đoàn, sức khỏe thể chất hoặc tinh thần, đời sống tình dục, bất kỳ hành vi phạm tội hoặc hình phạt thực tế hoặc bị cáo buộc nào, hoặc bất kỳ thông tin nào khác có thể là được coi là nhạy cảm theo luật hiện hành (gọi chung là "Thông tin cá nhân nhạy cảm") trong quá trình kinh doanh thông thường của chúng tôi. Khi cần xử lý Thông tin cá nhân nhạy cảm theo luật hiện hành, chúng tôi sẽ dựa vào một trong những cơ sở pháp lý sau:

Tuân thủ luật pháp hiện hành: Chúng tôi có thể Xử lý Thông tin cá nhân nhạy cảm của bạn trong đó Việc xử lý được yêu cầu hoặc cho phép theo luật hiện hành;

Phát hiện và ngăn chặn tội phạm: Chúng tôi có thể Xử lý Thông tin cá nhân nhạy cảm của bạn trong đó Việc xử lý là cần thiết để phát hiện hoặc ngăn chặn tội phạm (bao gồm cả việc ngăn chặn gian lận);

Thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các quyền hợp pháp: Chúng tôi có thể Xử lý Thông tin cá nhân nhạy cảm của bạn trong đó Việc xử lý là cần thiết để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các quyền hợp pháp;

Đồng ý: Chúng tôi có thể xử lý Thông tin cá nhân nhạy cảm của bạn, nơi chúng tôi có, theo luật pháp hiện hành, có được sự đồng ý trước, rõ ràng của bạn trước khi xử lý Thông tin cá nhân nhạy cảm của bạn.

Dịch vụ này không dành cho trẻ em sử dụng, đặc biệt là những trẻ dưới 13 tuổi. Không ai dưới 13 tuổi nên cung cấp bất kỳ Thông tin cá nhân nào. Người chưa thành niên dưới 18 tuổi không được phép mua hàng qua Dịch vụ hoặc nhận phiếu giảm giá hoặc mã từ Dịch vụ để mua hàng hóa hoặc dịch vụ trên trang web của chúng tôi. Nếu phát hiện ra rằng chúng tôi đã thu thập Thông tin cá nhân từ một người dưới 13 tuổi, chúng tôi sẽ xóa thông tin đó ngay lập tức.

4. Cách chúng tôi thu thập hoặc tạo thông tin

Chúng tôi có thể thu thập hoặc lấy Thông tin người dùng về bạn: trực tiếp từ bạn (ví dụ: nơi bạn liên hệ với chúng tôi); trong quá trình mối quan hệ của chúng tôi với bạn (ví dụ: nếu bạn mua hàng); khi bạn công khai Thông tin cá nhân của mình (ví dụ: nếu bạn đăng bài công khai về chúng tôi trên phương tiện truyền thông xã hội); khi bạn tải xuống, cài đặt hoặc sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào của chúng tôi; khi bạn truy cập Dịch vụ của chúng tôi; khi bạn đăng ký sử dụng bất kỳ phần nào của Dịch vụ; hoặc khi bạn tương tác với bất kỳ nội dung hoặc quảng cáo của bên thứ ba nào trên Dịch vụ. Chúng tôi cũng có thể nhận Thông tin người dùng về bạn từ các bên thứ ba (ví dụ: các trang web mạng xã hội). Chúng tôi cũng có thể tạo Thông tin người dùng về bạn, chẳng hạn như hồ sơ về các tương tác của bạn với chúng tôi. Umall không chịu trách nhiệm về Thông tin cá nhân mà bạn tình nguyện về bản thân trong các khu vực công cộng của Dịch vụ. Chính sách này không bao gồm các hoạt động của các bên thứ ba, những người có thể cung cấp thông tin về bạn cho Umall.

Thu thập thông tin người dùng: Chúng tôi có thể thu thập thông tin từ các nguồn sau:

Dữ liệu bạn cung cấp: Chúng tôi có thể lấy Thông tin cá nhân của bạn khi bạn cung cấp cho chúng tôi trên các Dịch vụ của chúng tôi (ví dụ: nơi bạn đăng ký email hoặc bản tin; đăng ký thành viên trang web hoặc tạo hồ sơ hoặc tài khoản trên bất kỳ phần nào của Dịch vụ; tặng quà khuyến mãi, tham gia khảo sát, liên hệ với chúng tôi qua email, điện thoại hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào khác hoặc mua đăng ký, v.v.).

Dữ liệu về mối quan hệ kinh doanh: Chúng tôi có thể thu thập hoặc lấy Thông tin cá nhân của bạn trong quá trình thông thường về mối quan hệ của chúng tôi với bạn (ví dụ: nếu bạn mua hàng từ chúng tôi).

Dữ liệu bạn công khai: Chúng tôi có thể thu thập hoặc lấy Thông tin cá nhân của bạn mà bạn chọn rõ ràng để công khai, bao gồm cả qua phương tiện truyền thông xã hội (ví dụ: chúng tôi có thể thu thập thông tin từ hồ sơ truyền thông xã hội của bạn nếu bạn đăng bài công khai về chúng tôi).

Dữ liệu dịch vụ: Chúng tôi có thể thu thập hoặc lấy Thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập, tải xuống, sử dụng hoặc đăng ký để sử dụng bất kỳ phần nào trong Dịch vụ của chúng tôi.

Thông tin nội dung và quảng cáo: Nếu bạn chọn tương tác với bất kỳ nội dung hoặc quảng cáo của bên thứ ba nào trên Kênh, chúng tôi có thể nhận được Thông tin người dùng về bạn từ bên thứ ba có liên quan.

Thông tin bên thứ ba: Chúng tôi có thể thu thập hoặc lấy Thông tin cá nhân của bạn từ các nhà cung cấp dịch vụ và bên thứ ba cung cấp cho chúng tôi và kết hợp thông tin đó với thông tin chúng tôi đã thu thập về bạn. Điều này có thể bao gồm các kênh như các trang web hoặc dịch vụ mạng xã hội (ví dụ: Facebook, Zalo, ..v.v.). 

Xin lưu ý rằng Umall không chịu trách nhiệm về thông tin mà bạn tình nguyện về bản thân trong các cuộc thảo luận ở một số khu vực công cộng nhất định của Dịch vụ hoặc thông tin bạn chọn công khai trong hồ sơ thành viên của mình hoặc các khu vực khác của Dịch vụ cho phép người dùng tải lên hoặc đăng Nội dung. Chúng tôi không khuyến khích người dùng đăng Thông tin cá nhân như vậy theo cách này. Bạn có thể thay đổi thông tin có sẵn công khai bất cứ lúc nào thông qua trang hồ sơ của bạn. Để yêu cầu xóa Thông tin cá nhân của bạn khỏi các khu vực này, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng Cổng thông tin của chúng tôi. Trong một số trường hợp, chúng tôi không thể xóa Thông tin cá nhân của bạn, trong trường hợp đó chúng tôi sẽ cho bạn biết chúng tôi không thể làm như vậy và tại sao.

Chính sách quyền riêng tư này không bao gồm các thông lệ của bên thứ ba, bao gồm cả những bên có thể tiết lộ thông tin cho Umall. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác của bất kỳ thông tin nào do bên thứ ba hoặc chính sách hoặc thông lệ của bên thứ ba cung cấp.

Tạo thông tin người dùng: Chúng tôi cũng có thể tạo Thông tin người dùng về bạn, chẳng hạn như hồ sơ về các tương tác của bạn với chúng tôi và chi tiết về lịch sử mua hàng của bạn, cho mục đích quản lý và phân tích nội bộ. Chúng tôi cũng có thể kết hợp dữ liệu bạn đã cung cấp cho chúng tôi với dữ liệu thu được từ các bên thứ ba như mạng xã hội.

5. Mục đích mà chúng tôi thu thập và xử lý thông tin

Mục đích mà chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn: Chúng tôi có thể xử lý Thông tin người dùng cho các mục đích sau: cung cấp Dịch vụ cho bạn; giao tiếp với bạn; cung cấp quảng cáo cho bạn; phân tích sự tham gia với khán giả của chúng tôi; quan sát sự tham gia của người dùng và hoạt động mua hàng trên Dịch vụ; tiếp thị dịch vụ và dịch vụ của chúng tôi cho khách hàng hiện tại và tương lai; quản lý hệ thống CNTT của chúng tôi; quản lý tài chính; tiến hành khảo sát; đảm bảo an ninh cho hệ thống của chúng tôi; tiến hành điều tra khi cần thiết; tuân thủ pháp luật hiện hành; và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi.

Các mục đích mà chúng tôi có thể xử lý Thông tin người dùng, theo luật hiện hành, bao gồm:

Cung cấp Dịch vụ cho Bạn: cung cấp Dịch vụ cho bạn từ Umall hoặc các đối tác của chúng tôi, bao gồm (i) cung cấp quà tặng khuyến mại, (ii) xử lý thông tin thanh toán cho các giao dịch mua hoặc đăng ký của bạn, cả trên trang web của Dịch vụ cũng như của nhà phát triển, (iii) quản lý tài khoản của bạn, (iv) cung cấp thông tin quảng cáo và tiếp thị cho bạn và (v) hỗ trợ khách hàng và quản lý mối quan hệ.

Cung cấp và cải thiện Dịch vụ: vận hành và quản lý Dịch vụ cho bạn; cung cấp nội dung cá nhân cho bạn; liên lạc và tương tác với bạn thông qua Dịch vụ; xác định các vấn đề với Dịch vụ và lập kế hoạch cải tiến hoặc tạo Dịch vụ mới; và thông báo cho bạn về những thay đổi đối với bất kỳ Dịch vụ nào của chúng tôi.

Khảo sát: tham gia với bạn cho các mục đích để có được quan điểm của bạn về Dịch vụ của chúng tôi.

Truyền thông: liên lạc với bạn thông qua bất kỳ phương tiện nào (bao gồm qua email hoặc phương tiện truyền thông xã hội) về thông tin mà bạn có thể quan tâm, để đảm bảo rằng các liên lạc đó được cung cấp cho bạn tuân thủ luật pháp hiện hành; duy trì và cập nhật thông tin liên lạc của bạn khi thích hợp; và có được sự đồng ý trước, chọn tham gia của bạn nếu cần. Chúng tôi có thể cung cấp tiếp thị trực tiếp cho bạn như được nêu trong Phần 6 dưới đây.

Quảng cáo: cung cấp quảng cáo dựa trên sở thích và tương tác của bạn với Dịch vụ, bao gồm cả việc sử dụng Thông tin người dùng để phục vụ bạn quảng cáo. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Phần 7 dưới đây.

Đối tượng tham gia: xác định và phát triển sự tham gia của khán giả, chiến lược quảng cáo và quảng cáo trên các nền tảng và kênh truyền thông khác nhau, cả trong Dịch vụ và các kênh truyền thông khác.

Sự tham gia và mua hàng của người dùng: theo dõi lưu lượng mua và hoạt động trên Dịch vụ và trên các kênh truyền thông, bao gồm xem xét lịch sử duyệt web của bạn (nếu có); cung cấp phân tích và đo lường chi phí lưu lượng truy cập so với tiền được thực hiện.

Ngăn chặn gian lận: Dịch vụ của chúng tôi sử dụng phần mềm chống gian lận của bên thứ ba được thiết kế để ngăn thẻ tín dụng của bạn và Thông tin cá nhân khác được sử dụng trong giao dịch mua hàng gian lận thông qua Dịch vụ. Việc cung cấp này hoạt động bằng cách phân tích hành vi người dùng và phát hiện các mẫu biểu thị sự gian lận; các bên thứ ba này cũng có thể theo dõi hoạt động của bạn theo thời gian và qua một mạng lưới các trang web.

Tiếp thị tới khách hàng: Chúng tôi có thể tiếp thị cho khách hàng hiện tại và tương lai và nhân viên của họ, những người đã thể hiện sự quan tâm đến việc kinh doanh hoặc đã từng tiến hành kinh doanh với Umall để tiếp tục tạo ra và thúc đẩy kinh doanh của chúng tôi. Những nỗ lực này bao gồm gửi email tiếp thị để thúc đẩy việc sử dụng các dịch vụ do Umall cung cấp.

Quản trị CNTT: quản trị các hệ thống công nghệ thông tin của Umall; quản trị mạng và thiết bị; bảo mật mạng và thiết bị; thực hiện chính sách bảo mật dữ liệu và hệ thống thông tin; kiểm toán tuân thủ liên quan đến chính sách nội bộ; xác định và giảm thiểu hoạt động gian lận; và tuân thủ các yêu cầu pháp lý.

Bảo mật: các biện pháp bảo mật điện tử (bao gồm giám sát hồ sơ đăng nhập và chi tiết truy cập) để giúp giảm thiểu rủi ro và cung cấp khả năng xác định và khắc phục sự cố bảo mật.

Quản lý tài chính: mục đích kinh doanh và quản lý tài chính nói chung, bao gồm: quản lý kinh tế, tài chính và hành chính; lập kế hoạch và báo cáo; phát triển nhân sự; bán hàng; kế toán; tài chính; kiểm toán doanh nghiệp; và tuân thủ các yêu cầu pháp lý.

Điều tra: phát hiện, điều tra và ngăn chặn các vi phạm chính sách và tội phạm hình sự, theo luật pháp hiện hành.

Thủ tục pháp lý: thiết lập, thực hiện và bảo vệ các quyền hợp pháp.

Tuân thủ pháp lý: Theo luật hiện hành, chúng tôi có quyền tiết lộ thông tin liên quan đến bất kỳ người dùng Dịch vụ nào khi chúng tôi có cơ sở để tin rằng người dùng vi phạm Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi hoặc các hướng dẫn được công bố khác hoặc đã tham gia (hoặc chúng tôi có căn cứ tin rằng tham gia vào) bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào và tiết lộ thông tin để đáp ứng các lệnh của tòa án và chính phủ, các yêu cầu khác từ các tổ chức chính phủ, trát đòi dân sự, yêu cầu khám phá và theo yêu cầu của pháp luật hoặc nghĩa vụ pháp lý. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin về người dùng khi chúng tôi tin rằng việc phát hành đó là vì lợi ích bảo vệ quyền, tài sản, an toàn hoặc bảo mật của Umall, bất kỳ người dùng nào của chúng tôi hoặc công chúng hoặc để ứng phó với tình huống khẩn cấp.

6. Tiếp thị trực tiếp

Chúng tôi có thể xử lý Thông tin người dùng của bạn để liên hệ với bạn với thông tin liên quan đến các dịch vụ có thể bạn quan tâm. Bạn có thể hủy đăng ký miễn phí bất cứ lúc nào.

Chúng tôi có thể xử lý Thông tin người dùng của bạn để liên hệ với bạn qua email hoặc các phương thức liên lạc khác để cung cấp cho bạn thông tin liên quan đến các Dịch vụ có thể bạn quan tâm. Chúng tôi có thể gửi thông tin cho bạn về Dịch vụ, các chương trình khuyến mãi sắp tới và các thông tin khác có thể bạn quan tâm, sử dụng các chi tiết liên hệ mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi và luôn tuân thủ luật pháp hiện hành.

Bạn có thể hủy đăng ký khỏi danh sách bản tin của chúng tôi bất cứ lúc nào bằng cách làm theo các hướng dẫn hủy đăng ký có trong mỗi email chúng tôi gửi. Chúng tôi sẽ không gửi cho bạn bất kỳ email nào từ danh sách bạn đã chọn để hủy đăng ký, nhưng chúng tôi có thể tiếp tục liên hệ với bạn trong phạm vi cần thiết cho bất kỳ Dịch vụ nào khác mà bạn đã yêu cầu hoặc cho các email bổ sung mà bạn đã đăng ký.

7. Cookies, công nghệ tương tự và quảng cáo hành vi trực tuyến

Chúng tôi có thể xử lý Thông tin người dùng của bạn bằng cách đặt hoặc đọc Cookies và các công nghệ tương tự trên Dịch vụ và các kênh truyền thông khác. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Chính sách cookie của chúng tôi. Một số công nghệ cho phép chúng tôi gán một số nhận dạng duy nhất cho bạn và liên quan thông tin về việc bạn sử dụng Dịch vụ với Thông tin khác về bạn. Chúng tôi và các đối tác của chúng tôi cũng sử dụng các công nghệ này để phân tích xu hướng; điều hành Dịch vụ; thu thập và lưu trữ thông tin như cài đặt người dùng và số nhận dạng trình duyệt ẩn danh; bổ sung vào nhật ký máy chủ của chúng tôi và các phương pháp đo lưu lượng và phản hồi khác; thu thập thông tin nhân khẩu học về cơ sở người dùng của chúng tôi; và để cải thiện hiểu biết của chúng tôi về lưu lượng truy cập trên Dịch vụ.

Một số bên thứ ba có thể thu thập thông tin về bạn cho mục đích quảng cáo hành vi trực tuyến để bạn nhận được quảng cáo dựa trên sở thích có liên quan trên Dịch vụ và trên các trang web, nền tảng và kênh truyền thông khác. Chúng tôi sử dụng Dữ liệu trực tuyến cũng như Thông tin người dùng khác để gửi cho bạn quảng cáo hành vi trực tuyến mà chúng tôi tin là phù hợp hơn với sở thích của bạn.

Umall và các đối tác của mình có thể sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi khác để phân tích xu hướng, quản trị Dịch vụ, theo dõi chuyển động của người dùng xung quanh Dịch vụ và trên các trang web, thiết bị và ứng dụng của bên thứ ba và để thu thập thông tin nhân khẩu học về cơ sở người dùng của chúng tôi. Bạn có thể kiểm soát việc sử dụng cookie ở cấp trình duyệt riêng lẻ, nhưng nếu bạn chọn tắt cookie, điều đó có thể hạn chế việc bạn sử dụng một số tính năng hoặc chức năng nhất định trên Dịch vụ. Vui lòng xem Chính sách cookie của chúng tôi để biết thêm thông tin, bao gồm giải thích sâu hơn về cookie là gì, các loại cookie khác nhau được sử dụng trên Dịch vụ và cách thay đổi hoặc xóa chúng.

Các công nghệ theo dõi trên Dịch vụ có thể được Umall triển khai và / hoặc bởi các nhà cung cấp dịch vụ hoặc đối tác của chúng tôi. Một số công nghệ theo dõi nhất định cho phép chúng tôi gán một số nhận dạng duy nhất cho bạn và liên quan thông tin về việc bạn sử dụng Dịch vụ với thông tin khác về bạn, bao gồm Thông tin người dùng của bạn. Chúng tôi có thể khớp thông tin được thu thập từ bạn thông qua các phương tiện khác nhau hoặc tại các thời điểm khác nhau và sử dụng thông tin đó cùng với thông tin ngoại tuyến và trực tuyến thu được từ các nguồn khác (bao gồm từ bên thứ ba), bao gồm, nhưng không giới hạn, thông tin nhân khẩu học và thông tin liên hệ cập nhật, cho mục đích tìm hiểu thêm về bạn để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn nội dung và quảng cáo có liên quan.

Khi bạn nhận được email hoặc bản tin từ chúng tôi, chúng tôi có thể sử dụng đèn hiệu web, tập lệnh nhúng, liên kết tùy chỉnh, GIF rõ ràng hoặc công nghệ tương tự để xác định xem email đã được mở và liên kết nào bạn nhấp để cung cấp cho bạn thông tin liên lạc email tập trung hơn hoặc thông tin khác và / hoặc để tổng hợp thông tin đó với dữ liệu khác mà chúng tôi thu thập để sử dụng cho một số hoặc tất cả các mục đích được nêu trong Chính sách bảo mật này.

Chúng tôi và các đối tác của chúng tôi (bao gồm nhưng không giới hạn ở các đối tác thương mại điện tử, chi nhánh và nhà cung cấp phân tích) cũng có thể sử dụng các công nghệ như thẻ pixel, địa chỉ IP và Lưu trữ cục bộ như HTML5 để phân tích xu hướng; điều hành Dịch vụ; thu thập và lưu trữ thông tin như cài đặt người dùng và số nhận dạng trình duyệt ẩn danh; bổ sung nhật ký máy chủ của chúng tôi và các phương pháp đo lưu lượng và phản ứng khác; theo dõi vị trí và chuyển động của người dùng xung quanh Dịch vụ; thu thập thông tin nhân khẩu học về cơ sở người dùng của chúng tôi; và để cải thiện hiểu biết của chúng tôi về lưu lượng truy cập về Dịch vụ và hành vi của khách truy cập. Chúng tôi có thể nhận được báo cáo dựa trên việc sử dụng các công nghệ này của các công ty bên thứ ba này trên cơ sở cá nhân và tổng hợp. Các trình duyệt khác nhau có thể cung cấp các công cụ quản lý riêng để xóa Bộ nhớ cục bộ.

Chúng tôi có thể sử dụng phần mềm phân tích di động để thu thập dữ liệu và để hiểu rõ hơn về chức năng của phần mềm, thiết bị và ứng dụng di động của chúng tôi trên điện thoại và các thiết bị khác. Phần mềm này có thể ghi lại thông tin như tần suất bạn sử dụng ứng dụng, các sự kiện xảy ra trong ứng dụng, sử dụng tổng hợp, dữ liệu hiệu suất và nơi ứng dụng được tải xuống từ đó. Chúng tôi có thể liên kết thông tin này với Thông tin người dùng.

Một số bên thứ ba có thể thu thập thông tin về bạn cho các mục đích quảng cáo trực tuyến ("online behavioral advertising - OBA") để bạn nhận được quảng cáo dựa trên sở thích có liên quan trên Dịch vụ và trên các trang web, nền tảng và kênh truyền thông khác. OBA cũng được gọi là quảng cáo dựa trên sở thích.

Các bên thứ ba này có thể sử dụng Dữ liệu trực tuyến cũng như Thông tin người dùng khác để gửi cho bạn OBA. Ví dụ: nếu bạn đọc một bài viết về một chủ đề cụ thể trên Dịch vụ, bên thứ ba có thể sử dụng cookie để sau đó phục vụ bạn quảng cáo cho một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể liên quan đến bài viết đã xem. Các nhà cung cấp bên thứ ba này có thể kết nối thông tin về các trang bạn truy cập trên Dịch vụ với thông tin về các trang bạn truy cập trên các Kênh khác và hiển thị cho bạn quảng cáo dựa trên thông tin kết hợp này. Những quảng cáo này có thể xuất hiện khi bạn đang truy cập một phần khác của Dịch vụ hoặc trên Kênh khác.

Các nhà cung cấp cụ thể mà chúng tôi sử dụng cho OBA có thể thay đổi. Để biết danh sách một số nhà cung cấp áp dụng, bấm vào đây. Để biết thêm chi tiết về OBA và từ chối, xem Phần 14 bên dưới.

8. Cơ sở hợp pháp để xử lý thông tin cá nhân là gì

Chúng tôi có thể xử lý Thông tin người dùng của bạn trong đó: bạn đã đồng ý; Việc xử lý là cần thiết cho một hợp đồng giữa bạn và chúng tôi; Việc xử lý được yêu cầu bởi luật áp dụng; Việc xử lý là cần thiết để bảo vệ lợi ích của bất kỳ cá nhân nào; hoặc nơi chúng tôi có lợi ích hợp pháp hợp lệ trong việc Xử lý.

Khi Xử lý Thông tin Người dùng của bạn liên quan đến các mục đích được nêu trong Chính sách này, chúng tôi có thể dựa vào một hoặc nhiều cơ sở pháp lý sau, tùy thuộc vào các trường hợp:

Sự đồng ý: Chúng tôi có thể xử lý Thông tin người dùng của bạn khi chúng tôi đã nhận được sự đồng ý trước của bạn đối với Xử lý (cơ sở pháp lý này chỉ được sử dụng liên quan đến Xử lý hoàn toàn tự nguyện - nó không được sử dụng để Xử lý là cần thiết hoặc bắt buộc theo bất kỳ cách nào );

Sự cần thiết theo hợp đồng: Chúng tôi có thể Xử lý Thông tin người dùng của bạn trong đó Việc xử lý là cần thiết liên quan đến bất kỳ hợp đồng nào bạn có thể ký kết với chúng tôi;

Tuân thủ luật pháp hiện hành: Chúng tôi có thể Xử lý Thông tin Người dùng của bạn trong đó Xử lý được yêu cầu theo luật hiện hành;

Lợi ích quan trọng: Chúng tôi có thể Xử lý Thông tin Người dùng của bạn trong đó Việc xử lý là cần thiết để bảo vệ lợi ích quan trọng của bất kỳ cá nhân nào;

Lợi ích hợp pháp: Chúng tôi có thể xử lý Thông tin người dùng của bạn, nơi chúng tôi có lợi ích hợp pháp trong việc thực hiện Xử lý cho mục đích quản lý, điều hành hoặc quảng bá doanh nghiệp của chúng tôi và lợi ích hợp pháp đó không bị chi phối bởi lợi ích, quyền cơ bản hoặc quyền tự do của bạn.


9. Thông tin nào chúng tôi tiết lộ cho bên thứ ba

Chúng tôi có thể tiết lộ Thông tin người dùng của bạn cho: cơ quan pháp lý và quy định; cố vấn bên ngoài của chúng tôi; các bên xử lý Thông tin người dùng thay mặt chúng tôi; bất kỳ bên nào cần thiết liên quan đến thủ tục tố tụng; bất kỳ bên nào cần thiết để điều tra, phát hiện hoặc ngăn chặn tội phạm hình sự; bất kỳ người mua của doanh nghiệp của chúng tôi; và bất kỳ nhà cung cấp quảng cáo.

Chúng tôi có thể tiết lộ Thông tin người dùng của bạn cho các thực thể khác trong nhóm Công ty, cho các mục đích kinh doanh hợp pháp (bao gồm vận hành Dịch vụ và cung cấp dịch vụ cho bạn), theo luật hiện hành. Ngoài ra, chúng tôi có thể tiết lộ Thông tin người dùng của bạn cho:

Chúng tôi có thể tiết lộ Thông tin người dùng của bạn cho các thực thể khác trong nhóm Công ty, cho các mục đích kinh doanh hợp pháp (bao gồm vận hành Dịch vụ và cung cấp dịch vụ cho bạn), theo luật hiện hành. Ngoài ra, chúng tôi có thể tiết lộ Thông tin người dùng của bạn cho:

bên ngoài các cố vấn chuyên nghiệp (như kế toán viên, kiểm toán viên, hoặc luật sư), phải tuân thủ các nghĩa vụ bảo mật theo hợp đồng;

Các bộ phận Xử lý của bên thứ ba (chẳng hạn như nhà cung cấp phân tích, trung tâm dữ liệu, v.v.), được đặt ở bất kỳ đâu trên thế giới, tuân theo các yêu cầu được ghi dưới đây trong Phần 9 này;

bất kỳ bên liên quan, cơ quan thực thi pháp luật hoặc tòa án, trong phạm vi cần thiết để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các quyền hợp pháp;

bất kỳ bên liên quan nào cho các mục đích phòng ngừa, điều tra, phát hiện hoặc truy tố tội phạm hình sự hoặc thi hành hình phạt hình sự, bao gồm bảo vệ chống lại và ngăn chặn các mối đe dọa đối với an ninh công cộng;

bất kỳ người mua bên thứ ba nào có liên quan, trong trường hợp chúng tôi bán hoặc chuyển nhượng toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào liên quan đến hoạt động kinh doanh hoặc tài sản của chúng tôi (kể cả trong trường hợp tái tổ chức, giải thể hoặc thanh lý);

bất kỳ nhà cung cấp bên thứ ba nào có liên quan, nơi Kênh truyền thông của chúng tôi sử dụng quảng cáo, hoặc nội dung của bên thứ ba. Nếu bạn chọn tương tác với bất kỳ quảng cáo, hoặc nội dung nào như vậy, thông tin về các hoạt động của bạn trên Kênh truyền thông để cung cấp cho bạn quảng cáo được nhắm mục tiêu dựa trên sở thích của bạn có thể được chia sẻ với nhà cung cấp bên thứ ba có liên quan. Nếu bạn nhấp hoặc nhấn vào hoặc tương tác với quảng cáo, nhà quảng cáo có thể cho rằng bạn đáp ứng các tiêu chí mục tiêu của nó;

bất kỳ nhà tài trợ nào của quà tặng quảng cáo, dữ liệu đăng ký cho các sự kiện đó sẽ được chúng tôi sử dụng như một phần của Thông tin người dùng và có thể được chia sẻ với nhà tài trợ và những người khác, theo Chính sách này và chính sách quyền riêng tư của nhà tài trợ. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin của bạn với các nhà cung cấp bên thứ ba liên quan đến việc quản lý các sự kiện đó. Đối với quà tặng khuyến mãi, vui lòng đọc kỹ các quy tắc hoặc điều khoản và điều kiện chính thức trước khi bạn gửi thông tin của mình; và

cho các bên thứ ba có thông lệ không nằm trong Chính sách bảo mật này (ví dụ: nhà cung cấp hàng hóa và dịch vụ của bên thứ ba, các công ty và cơ quan tiếp thị và quảng cáo, nhà cung cấp phân tích và nhà bán lẻ).

Một số chức năng nhất định trên Dịch vụ cho phép các tương tác mà bạn khởi tạo giữa Dịch vụ và một số dịch vụ của bên thứ ba ("Tính năng của bên thứ ba"). Ví dụ về các Tính năng của bên thứ ba bao gồm nội dung "thích" hoặc "chia sẻ" trên các nền tảng truyền thông xã hội thông qua Dịch vụ của chúng tôi hoặc liên kết tài khoản Umall của bạn với dịch vụ của bên thứ ba. Nếu bạn sử dụng Tính năng của bên thứ ba, cả Umall và bên thứ ba có thể có quyền truy cập vào một số thông tin nhất định về bạn và việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và dịch vụ của bên thứ ba. Xin nhớ rằng khi bạn sử dụng một liên kết để đi từ Dịch vụ đến một trang web khác, Chính sách bảo mật của chúng tôi không còn hiệu lực. Trình duyệt và tương tác của bạn trên bất kỳ trang web nào khác, bao gồm cả những trang web có liên kết trên trang web của chúng tôi, tuân theo các quy tắc và chính sách của trang web đó. Vui lòng đọc những quy định và chính sách trước khi thực hiện.

Đối với các cuộc khảo sát, trong trường hợp các câu trả lời được tiết lộ công khai, người dùng sẽ được thông báo tại thời điểm họ thực hiện khảo sát. Mặt khác, chúng tôi sẽ chỉ tiết lộ thông tin tổng hợp về phản hồi của người dùng trong các cuộc khảo sát cho những người tham gia khảo sát khác. Khi các cuộc khảo sát cho phép người dùng gửi nhận xét bằng văn bản và khi Umall khuyên người dùng về khả năng tiết lộ như vậy tại thời điểm họ thực hiện khảo sát, Umall có quyền tiết lộ bất kỳ thông tin nào do người dùng cung cấp, miễn là không có Thông tin người dùng nào xác định cụ thể người dùng được tiết lộ.

Một số nhà quảng cáo của chúng tôi có thể sử dụng các công ty dịch vụ quảng cáo bên thứ ba để phục vụ quảng cáo, cho OBA hoặc nói cách khác, và thực hiện các dịch vụ liên quan khi bạn tương tác với Kênh truyền thông. Thông thường, các công ty quảng cáo bên thứ ba này sử dụng cookie và các công nghệ khác để đo lường hiệu quả của quảng cáo trang web, ứng dụng và email và để tạo bản ghi tương tác với nội dung của chúng tôi mà họ sử dụng cùng với quảng cáo xuất hiện trên các trang web hoặc ứng dụng khác hoặc để báo cáo lưu lượng truy cập trang web, sử dụng ứng dụng, thống kê, dữ liệu quảng cáo và / hoặc các hoạt động khác trên Dịch vụ. Chúng tôi cũng thu hút các nhà cung cấp bên thứ ba hỗ trợ phân đoạn dữ liệu này.

Chúng tôi có thể thu hút các nhà cung cấp bên thứ ba hỗ trợ thu thập, lưu trữ và phân đoạn Dữ liệu trực tuyến và các nhà cung cấp được yêu cầu duy trì tính bảo mật của thông tin này. Các nhà cung cấp bên thứ ba này có thể thu thập Thông tin người dùng từ Dịch vụ của chúng tôi cho mục đích riêng của họ, chẳng hạn như để theo dõi gian lận trên web.

Dịch vụ chứa các liên kết đến các trang web hoặc đối tác khác có thông lệ thực hành có thể khác với chúng tôi. Bạn nên tham khảo chính sách quyền riêng tư của các bên thứ ba này để tìm hiểu cách bảo vệ quyền riêng tư của bạn.

10. Bảo mật dữ liệu

Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức phù hợp để bảo vệ Thông tin người dùng của bạn. Vui lòng đảm bảo rằng bất kỳ Thông tin cá nhân nào bạn gửi cho chúng tôi đều được gửi an toàn.

Chúng tôi đã triển khai các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức phù hợp được thiết kế để bảo vệ Thông tin người dùng của bạn chống lại sự phá hủy vô tình hoặc bất hợp pháp, mất mát, thay đổi, tiết lộ trái phép, truy cập trái phép và các hình thức Xử lý bất hợp pháp hoặc trái phép khác, theo luật hiện hành. Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có thể sử dụng mã hóa Lớp cổng bảo mật và / hoặc chuyển Thông tin người dùng nhất định ở định dạng không thể đọc được để cung cấp bảo vệ. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo sẽ không có vi phạm và chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ vi phạm an ninh hoặc hành động của bất kỳ bên thứ ba nào.

Vì Internet là một hệ thống mở, việc truyền thông tin qua Internet không hoàn toàn an toàn. Mặc dù chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo vệ thông tin của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu của bạn được truyền đến chúng tôi bằng Internet. Bất kỳ việc truyền tải nào như vậy đều có nguy cơ của riêng bạn và bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng bất kỳ Thông tin cá nhân nào bạn gửi cho chúng tôi đều được gửi an toàn.

11. Độ chính xác của dữ liệu

Chúng tôi thực hiện mọi bước hợp lý để đảm bảo rằng Thông tin người dùng của bạn được giữ chính xác và cập nhật và được xóa hoặc khắc phục nếu chúng tôi nhận thấy không chính xác.

Chúng tôi thực hiện từng bước hợp lý để đảm bảo rằng Thông tin người dùng của bạn mà chúng tôi xử lý là chính xác và, khi cần thiết, được cập nhật và bất kỳ Thông tin người dùng nào của bạn mà chúng tôi xử lý mà bạn thông báo cho chúng tôi là không chính xác (liên quan đến các mục đích mà họ thông báo được xử lý) bị xóa hoặc sửa chữa.

12. Tối thiểu hóa dữ liệu

Chúng tôi thực hiện mọi bước hợp lý để giới hạn khối lượng Thông tin người dùng của bạn mà chúng tôi xử lý ở mức cần thiết.

Chúng tôi thực hiện mọi bước hợp lý để đảm bảo rằng Thông tin người dùng của bạn mà chúng tôi xử lý được giới hạn ở Thông tin người dùng cần thiết một cách hợp lý liên quan đến các mục đích được nêu trong Chính sách này hoặc theo yêu cầu để cung cấp cho bạn dịch vụ hoặc quyền truy cập Dịch vụ.

13. Lưu giữ dữ liệu

Chúng tôi thực hiện mọi bước hợp lý để đảm bảo rằng Thông tin người dùng của bạn chỉ được lưu giữ miễn là cần thiết. Dữ liệu trực tuyến liên quan đến OBA được Umall lưu giữ không quá 180 ngày sau đó sẽ hết hạn, theo các điều kiện nhất định.

Chúng tôi thực hiện mọi bước hợp lý để đảm bảo rằng Thông tin người dùng của bạn chỉ được xử lý trong khoảng thời gian tối thiểu cần thiết cho các mục đích được nêu trong Chính sách này. Các tiêu chí để xác định thời lượng chúng tôi sẽ giữ Thông tin người dùng của bạn như sau: chúng tôi sẽ giữ lại các bản sao Thông tin người dùng của bạn ở dạng chỉ cho phép nhận dạng miễn là cần thiết liên quan đến các mục đích được nêu trong Chính sách này, trừ khi luật áp dụng yêu cầu thời gian lưu giữ lâu hơn. Trừ khi có một yêu cầu pháp lý cụ thể đối với chúng tôi để giữ thông tin, chúng tôi có kế hoạch giữ lại thông tin đó không lâu hơn mức cần thiết để đáp ứng nhu cầu kinh doanh hợp pháp.

Trừ khi có thể được quy định trong Chính sách bảo mật này, Dữ liệu trực tuyến liên quan đến OBA được Umall giữ lại không quá 180 ngày sau đó sẽ hết hạn. Tuy nhiên, thời hạn 180 ngày có thể bắt đầu lại nếu cùng một người dùng sau đó truy cập hoặc tương tác với quảng cáo, email, Dịch vụ hoặc Kênh.

14. Tôi có thể làm gì để kiểm soát thông tin của mình?

Bạn có thể trực tiếp thực hiện các bước để thay đổi tùy chọn của mình cho các bản tin và quảng cáo hành vi trực tuyến như được nêu trong phần này.

Bạn có thể có một số quyền nhất định bao gồm: quyền không cung cấp Thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi; quyền truy cập vào Thông tin cá nhân của bạn; quyền yêu cầu cải chính những điểm không chính xác; quyền yêu cầu xóa hoặc hạn chế Xử lý Thông tin cá nhân của bạn; quyền phản đối việc xử lý thông tin cá nhân của bạn; quyền chuyển Thông tin cá nhân của bạn sang bộ điều khiển khác; quyền rút lại sự đồng ý; và quyền khiếu nại với các cơ quan giám sát. Chúng tôi có thể yêu cầu bằng chứng hoặc cần xác minh danh tính của bạn trước khi chúng tôi có thể có hiệu lực đối với các quyền này.

Bạn có thể trực tiếp thực hiện các bước để thay đổi tùy chọn của mình như sau:

Truy cập vào thông tin cá nhân của bạn: Khi có yêu cầu, Umall sẽ cung cấp cho bạn thông tin về việc chúng tôi có nắm giữ bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn không. Bạn có thể truy cập, sửa hoặc yêu cầu xóa thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn hoặc liên hệ với chúng tôi qua Cổng thông tin của chúng tôi. Chúng tôi sẽ trả lời yêu cầu của bạn trong một khung thời gian hợp lý.

Bản tin và Đăng ký Email của bạn: Bạn có thể từ chối hoặc hủy đăng ký nhận bản tin hoặc danh sách email khác bất cứ lúc nào bằng cách làm theo các hướng dẫn ở cuối bản tin hoặc email bạn nhận được. Vui lòng cho phép năm đến mười ngày làm việc để các thay đổi có hiệu lực. Trên một số phần của Dịch vụ, các liên lạc liên quan đến dịch vụ thành viên là một phần không thể thiếu của các Dịch vụ mà bạn đăng ký và bạn có thể tiếp tục nhận email như một phần của dịch vụ cụ thể đó trừ khi bạn hủy tài khoản của mình, ngay cả khi bạn từ chối của các bản tin hoặc danh sách email. Nếu bạn đã cung cấp nhiều hơn một địa chỉ email cho chúng tôi, bạn có thể tiếp tục được liên hệ trừ khi bạn yêu cầu hủy đăng ký từng địa chỉ email bạn đã cung cấp.

Thông báo đẩy: Chúng tôi gửi cho bạn thông báo đẩy theo thời gian để cập nhật cho bạn về bất kỳ sự kiện hoặc chương trình khuyến mãi nào chúng tôi có thể đang chạy. Nếu bạn không còn muốn nhận các loại liên lạc này, bạn có thể tắt chúng bằng cách điều chỉnh các quyền trong thiết bị di động của bạn. Xin lưu ý rằng việc từ chối của bạn bị giới hạn ở thiết bị được sử dụng và sẽ không ảnh hưởng đến các đăng ký tiếp theo hoặc liên lạc không quảng cáo, chẳng hạn như các thông tin về tài khoản, giao dịch, dịch vụ hoặc quan hệ kinh doanh đang diễn ra của Umall.

Ứng dụng di động: Có nhiều công nghệ theo dõi có thể được bao gồm trong các ứng dụng di động và những công nghệ này không dựa trên trình duyệt như cookie và không thể được kiểm soát bởi cài đặt trình duyệt. Một số sử dụng số nhận dạng thiết bị hoặc số nhận dạng khác như "ID quảng cáo" để liên kết hoạt động của người dùng ứng dụng với một ứng dụng cụ thể và để theo dõi hoạt động của người dùng trên các ứng dụng. Bạn có thể dừng tất cả việc thu thập thông tin qua các ứng dụng di động của chúng tôi bằng cách gỡ cài đặt chúng. Ngoài ra, bạn có thể thực hiện các lựa chọn bảo mật cụ thể, như bật hoặc tắt một số dịch vụ dựa trên vị trí, bằng cách điều chỉnh các quyền trong thiết bị di động của bạn (thường nằm trong khu vực Cài đặt của thiết bị).

OBA: Xin lưu ý rằng, ngay cả khi bạn có thể từ chối một số loại quảng cáo dựa trên sở thích nhất định, bạn vẫn có thể tiếp tục nhận các loại quảng cáo khác. Chọn không tham gia chỉ có nghĩa là những thành viên được chọn đó sẽ không còn cung cấp quảng cáo dựa trên sở thích nhất định cho bạn, nhưng không có nghĩa là bạn sẽ không còn nhận được bất kỳ nội dung và / hoặc quảng cáo được nhắm mục tiêu nào (ví dụ: từ các mạng quảng cáo khác). Umall không chịu trách nhiệm về tính hiệu quả hoặc tuân thủ của bất kỳ tùy chọn hoặc chương trình từ chối nào của bên thứ ba hoặc tính chính xác của các tuyên bố của họ về chương trình của họ.

Cookies và Thẻ Pixel: Bạn có thể dừng hoặc hạn chế cookie và thẻ pixel trên máy tính của mình hoặc xóa cookie khỏi trình duyệt bằng cách điều chỉnh tùy chọn trình duyệt web của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn "tắt", lọc hoặc tắt cookie hoặc thẻ pixel, mặc dù bạn vẫn có thể sử dụng Dịch vụ, bạn không thể sử dụng tất cả các tính năng, chức năng hoặc dịch vụ có sẵn trên Dịch vụ.

15. Điều khoản và điều kiện

Các Điều khoản và Điều kiện chi phối việc bạn sử dụng Dịch vụ.

Để biết thêm thông tin liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ, vui lòng truy cập Điều khoản dịch vụ, được kết hợp bằng cách tham khảo trong Chính sách bảo mật này.

Chúng tôi khuyên bạn nên thường xuyên xem lại Điều khoản dịch vụ để xem xét mọi thay đổi mà chúng tôi có thể thực hiện.

16. Đơn vị thu thập và Quản lý thông tin 

Công ty cổ phần ITC GROUP 

Thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp số 0315602833 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 02 tháng 04 năm 2019

Trụ sở chính: Số 01 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ liên hệ: Số 99/16 Nguyễn Hữu Dật, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

17. Chi tiết liên lạc

Nếu bạn có bất kỳ nhận xét, câu hỏi hoặc thắc mắc nào về bất kỳ thông tin nào trong Chính sách này hoặc bất kỳ vấn đề nào khác liên quan đến Xử lý Thông tin Người dùng do chúng tôi thực hiện hoặc các bên thứ Ba thay mặt chúng tôi, vui lòng liên hệ: 

ITC GROUP

ĐỊA CHỈ : Số 01 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

MST : 0315602833

ĐIỆN THOẠI : +84 28 71 097 106

EMAIL : privacy@itc-group.vn

18. Chính sách bảo mật này có thể thay đổi như thế nào

Thỉnh thoảng chúng tôi có thể thay đổi Chính sách bảo mật này và tất cả các thay đổi sẽ có hiệu lực tại thời điểm chúng tôi đăng chúng. Nếu chúng tôi tin rằng có một thay đổi đáng kể đối với Chính sách quyền riêng tư này hoặc thực tiễn sử dụng và thu thập dữ liệu của chúng tôi, chúng tôi sẽ cho biết trên trang web của mình rằng Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi đã thay đổi trước khi thay đổi có hiệu lực. Phiên bản được đăng sau đó của Chính sách quyền riêng tư thay thế tất cả các phiên bản trước. Việc bạn tiếp tục truy cập hoặc sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào sẽ được coi là bạn chấp nhận Chính sách quyền riêng tư.

Chúng tôi khuyên bạn nên quay lại trang web này và thường xuyên xem lại Chính sách quyền riêng tư này để bạn vẫn biết các điều khoản và điều kiện áp dụng cho bạn.